Obchodní podmínky


Nákupní řád společnosti Indies MG v internetovém obchodě http://www.indiesmg.cz

Obsah


1. Úvodní ustanovení
2. Provozovatel
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4. Reklamace
5. Reklamace služeb České pošty
6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
7. Práva a povinnosti prodávajícího
8. Práva a povinnosti kupujícího
9. Ochrana soukromí
10. Závěrečná ustanovení


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.indiesmg.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

PROVOZOVATEL

Majitelem internetového obchodu je Miloš Gruber, se sídlem Podveská 1240/12, 624 00 Brno, IČO 10539336. Objednávky se vyřizují nejpozději do tří pracovních dnů.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.indiesmg.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

REKLAMACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

REKLAMACE služeb ČESKÉ POŠTY:

Zboží je rozesíláno prostřednictvím České pošty. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Kupující se bude řídit následujícími pokyny:

- Zásilku si vždy prohlédne před dopravcem.

- V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s dopravcem sepíše protokol o poškození zásilky.

V případě problému s Českou poštou zašle kupující mail na adresu info@indiesmg.cz. Do předmětu uvede "Stížnost na přepravu", popíše problém, uvede kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude kontaktovat dopravce a bude kupujícího informovat o výsledku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.


Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího, společnost Indies MG, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

  • e-mailem na adresu: info@indiesmg.cz
  • poštou na adresu: Indies MG, Podveská 12, 624 00 Brno

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání).


Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod., kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), stejným platebním prostředkem, který Kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud Kupujícího výslovně neuvedl jiný požadavek, a to buď odeslání peněz na adresu Kupujícího nebo převod na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující může uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. s celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA SOUKROMÍ

Pro ochranu osobních dat děláme maximum a je detailně popsána v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte a souhlasíte s tím, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. b) Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem. Tento Nákupní a reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2014. Změny řádu vyhrazeny. Aktuální znění Nákupního a reklamačního řádu je umístěno na stránkách www.indiesmg.cz

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

 

Vyhledávání

Klip měsíce

Moje Indies

Koncerty

připravují se...